Ogłoszenie z dnia 11.06.2014

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowę budynku Parku Naukowo-Technologicznego w Zakrzewie, wraz z zagospodarowaniem całego terenu działki w ramach projektu „Uruchomienie Parku Naukowo-Technologicznego na bazie e-platformy do współtworzenia środowiska innowacji i transferu wiedzy’’.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty >>

Sprostowanie SIWZ >>

Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2014r. >>

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia >>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>

Załącznik nr 1 –Program Funkcjonalno – Użytkowy Inwestycji >>

Załącznik nr 2 – Uzupełnienia PFU – Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia >>

Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy >>

Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz cenowy >>

Załącznik nr 5 – Formularz „Standardy jakościowe materiałów i wyposażenia” >>

Załącznik nr 6 – Wzór umowy >>

Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania >>

Załącznik nr 8 – Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert >>

Załącznik nr 9 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami >>

Załącznik nr 10 – Decyzja o warunkach zabudowy nr 046.12 wydana dnia 08.06.2012 r., wraz z warunkami przyłączeniowymi w oparciu o które została uzyskana decyzja >>

Postanowienie GDDKiA >>

Zapewnienie dostaw energii elektrycznej >>

Zapewnienie dostaw gazu >>

Zapewnienie dostaw wody >>

Rysunek lady recepcyjnej >>